Algemene voorwaarden No-Code Factory

No-Code Factory
Mark Fosseprez
Echostraat 5
3110 Rotselaar


Phone.: +32 16583277
Email: info@nocode-factory.be


KBO: 0769.286.907

BTW: BE0769.286.907

Deze Algemene Voorwaarden leggen de voorwaarden vast waaronder de klant gebruik kan maken van de diensten geleverd door No-Code Factory en van het klantenportaal (my.nocode-factory.be). 


Door gebruik te maken van de diensten van No-Code Factory of toegang te zoeken tot toepassingen (zoals het klantenportaal) die door No-Code Factory ter beschikking worden gesteld, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan de in dit document vermelde Algemene Voorwaarden. 

Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan enige andere geschreven overeenkomst tussen de klant en No-Code Factory. 


1. Toepassingsgebied 


1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van No-Code Factory (handelsbenaming van Mark Fosseprez, KBO 0769.268.907), hierna te noemen “NCF", met haar contractuele partner, hierna genoemd "klant". Deze Algemene Voorwaarden gaan voor op de eventuele algemene voorwaarden of de aankoopvoorwaarden van de klant.


1.2. De klant verzekert dat hij NCF alleen als ondernemer en in het kader van zijn commerciële of beroepsactiviteit, opdrachten zal geven. NCF werkt enkel en alleen voor ondernemingen.

1.3. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen schriftelijk aan de klant worden meegedeeld en worden gepubliceerd op de website van NCF. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd indien de klant geen schriftelijk bezwaar maakt binnen twee weken na kennisgeving.

2. Afsluiten van een overeenkomst 


Een overeenkomst tussen NCF en de klant komt tot stand door ondertekening of door online bestelling, of bestelling via E-mail, van een tariefplan of een specifieke dienst en de respectievelijke daaropvolgende bevestiging door No-Code Factory.

3. Inhoud van de diensten 


3.1. De door NCF te leveren diensten vloeien voort uit de aanvaarding door de klant van de Algemene voorwaarden van NCF, of een specifieke overeenkomst tussen beide partijen, alsook uit het op de website van NCF gepubliceerde tariefplan. Naast de diensten uit het betreffende tariefplan, kunnen er ook specifieke diensten verstrekt worden op vraag van de klant (bijvoorbeeld herbouwen van een website, integraties met applicaties van derden, extra pagina’s, …). Voor deze diensten gelden de specifieke prijzen vermeld op de website en kan een aparte overeenkomst worden opgemaakt. 

Ook het gebruik van het klantenportaal valt onder deze Algemene Voorwaarden. 


3.2. Op basis van de wensen van de klant zal zijn door NCF gecreëerde website, overeenkomstig het gekozen tariefplan, door NCF worden onderhouden. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, maar de doorlooptijd hangt af van de complexiteit en de omvang van de  gevraagde wijzigingen. NCF streeft ernaar alle wijzigingsverzoeken van haar klanten zo snel mogelijk te realiseren, maar kan daar geen garantie voor geven. In geval van twijfel, is het aan NCF om te beslissen of een wijziging kan worden doorgevoerd binnen het gekozen tariefplan. Een volledig herontwerp of herbouw van de website kan afzonderlijk worden besteld.


3.3. Feedback en wijzigingsverzoeken dienen te worden ingediend via het door NCF aangeboden klantenportaal “my.nocode-factory.be” of per e-mail aan support@nocode-factory.be .

3.4. De verplichtingen van NCF zijn beperkt tot de overeengekomen diensten. NCF verbindt zich niet tot het bereiken van een bepaald resultaat. NCF-websites worden geoptimaliseerd voor zoekmachines volgens de mogelijkheden in het kader van de aangeboden tariefplannen. Zoekresultaten in zoekmachines kunnen nooit worden gegarandeerd. NCF zal de contractueel verschuldigde diensten tenminste met de gebruikelijke zorgvuldigheid verrichten, maar zonder garantie van resultaat.

3.5. NCF biedt een klantenportaal aan waarmee klanten online werken en gegevens kunnen uitwisselen met NCF. Klanten mogen deze toepassingen gebruiken voor hun persoonlijk nut of intern zakelijk gebruik in hun organisatie, zolang zij zich houden aan alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.


3.6. De beschikbaarheid van de aangeboden diensten is afhankelijk van het functioneren van het internet, wat buiten de controle van NCF valt. NCF kan niet garanderen dat de diensten steeds aan de vereisten zullen voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zullen zijn. NCF zal alle redelijke maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van de door gebruikers geleverde gegevens te handhaven. Van tijd tot tijd kunnen diensten of toepassingen onbeschikbaar zijn, bijvoorbeeld: (i) voor onderhoud, (ii) in geval van overmacht, (iii) bij internetproblemen, (!v) wegens niet onmiddellijk oplosbare fouten in software, hardware of diensten.

3.7. NCF verbindt zich ertoe de klant waar nodig en binnen haar mogelijkheden ondersteuning te bieden. Klanten stemmen ermee in dat NCF niet verantwoordelijk is voor problemen waarvan de oorzaak niet voortkomt uit haar dienstverlening of uit het klantenportaal.


4. Medewerking van de klant 


4.1. De resultaten van de diensten en de doorlooptijd van projecten hangen ook af van de medewerking van de klant. Om een snelle verwerking voor beide partijen mogelijk te maken, zal de klant onmiddellijk de gevraagde informatie doorsturen via het klantenportaal “my.nocode-factory.be" of via e-mail naar support@nocode-factory.be .

4.2. NCF kan op elk moment weigeren de diensten aan een persoon of entiteit aan te bieden. Door gebruik te maken van de diensten bevestigt de klant dat (i) hij volledig bevoegd is om de overeenkomst conform deze Algemene Voorwaarden aan te gaan, (ii) dat hij steeds correcte informatie zal verstrekken en de nauwkeurigheid van deze informatie zal handhaven, (iii) dat hij de diensten niet zal gebruiken in strijd met de Algemene Voorwaarden of toepasselijke wetgeving. Als de klant namens een rechtspersoon toegang krijgt tot de diensten en het klantenportaal, bevestigt de klant dat (i) hij de juiste machtiging heeft om de overeenkomst namens die rechtspersoon te tekenen, (ii) hij ermee instemt dat de termen "klant" en “hij" in deze overeenkomst verwijzen naar deze rechtspersoon, (iii) en die rechtspersoon volledig bevoegd is om deze overeenkomst aan te gaan.


4.3. Klanten behouden alle rechten, aanspraken en belangen in de data die zij verstrekken via het klantenportaal. Door de data te verstrekken, verlenen klanten NCF een beperkte, royaltyvrije, overdraagbare licentie voor het hosten, reproduceren en verwerken van dergelijke data, uitsluitend voor het leveren van de diensten aan de klant. NCF zal geen gebruikersgegevens gebruiken in strijd met deze voorwaarden.


4.4. No-Code Factory kan niet controleren wie het klantenportaal gebruikt, dus is de klant als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de diensten en het klantenportaal (i) in overeenstemming zijn met alle wetten en regels die op de klant van toepassing zijn en (ii) geen andere overeenkomst schenden waarbij de klant partij is. Telkens wanneer de klant het klantenportaal gebruikt, dient hij zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Indien enig deel van het klantenportaal niet in overeenstemming is met de lokale wetten, mag de klant het klantenportaal niet gebruiken.


4.5. Tijdens het registratieproces wordt de klant gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken, waarvan de verzameling, het gebruik en de opslag wordt geregeld door het Privacybeleid van NCF en de toepasselijke wetgeving. De klant is verplicht om correcte informatie over zichzelf te verstrekken en deze informatie up-to-date te houden. Als de klant informatie verstrekt die in strijd is met voornoemde voorwaarden, kan NCF de toegang tot de diensten of het klantenportaal beëindigen. NCF is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de levering van de diensten als gevolg van informatie die niet correct is.

4.6. De klant begrijpt dat het zijn verantwoordelijkheid is om de inloggegevens veilig en vertrouwelijk te houden. De klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op de klantenaccount plaatsvinden, daarom dient men altijd uit te loggen aan het einde van elke sessie en is het de klant niet toegestaan zijn account over te dragen aan een andere partij. De klant mag inloggegevens voor de klantenaccount nooit verspreiden. De klant moet NCF onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging in zijn geschiktheid om de diensten te gebruiken of inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van zijn account.


5. Domein en e-mail 


5.1. De volgende voorwaarden zijn aanvullend van toepassing voor zover domeinen (domeinregistratie) deel van de overeenkomst uitmaken. De verschillende topniveau-domeinen (top level domains of TLD’s) worden beheerd door een aantal verschillende, meestal nationale organisaties. Elk van deze organisaties voor de toewijzing van domeinen heeft verschillende voorwaarden vastgesteld voor de registratie en het beheer van de TLD’s, de bijbehorende subniveau-domeinen en de procedure in geval van domeingeschillen. Voor zover domeinen deel uitmaken van de diensten, zijn aanvullend de desbetreffende voorwaarden van de respectieve organisatie van toepassing.


5.2. Bij het verkrijgen en/of onderhouden van domeinen treedt NCF slechts op als bemiddelaar namens de klant in de relatie tussen de klant en de betreffende organisatie voor de toewijzing van domeinen, niet in eigen naam. NCF heeft geen invloed op de toewijzing van domeinen en garandeert niet dat de namens de klant aangevraagde domeinen worden toegewezen en/of dat toegewezen domeinen vrij zijn van rechten van derden. 

Voorwerp van dit contract zijn alle domeinen die door de klant zijn aangevraagd, voor zover ze aan de klant zijn toegewezen. Voor zover individuele domeinen worden opgezegd door de klant of als gevolg van bindende beslissingen in domeingeschillen, heeft de klant geen recht om een gratis vervangend domein aan te vragen. 

NCF is gerechtigd een domein pas te activeren na betaling van de voor de registratie overeengekomen kosten. De klant is verplicht NCF onmiddellijk op de hoogte te stellen van het verlies van zijn domein. Indien de klant voornemens is zijn domein van een derde te herverkrijgen, is hij verplicht NCF onverwijld te informeren over de aanvang van de onderhandelingen met de derde, de vragen van NCF over de stand van de onderhandelingen met de derde te beantwoorden en NCF bij voorrang het recht te verlenen het domein voor de klant te herverkrijgen, indien en voor zover de belangen van de klant daardoor niet onredelijk worden geschaad. NCF is gerechtigd het domein van de klant vrij te geven na beëindiging van de overeenkomst. Ten laatste met deze vrijgave vervallen alle rechten van de klant vanaf de registratie. Indien derden aanspraken jegens NCF doen gelden wegens feitelijke of beweerde inbreuk op rechten, is NCF gerechtigd het domein van de klant onmiddellijk onder de hoede van de registrar te stellen en de bijbehorende aanwezigheid van de klant te blokkeren. 

Alvorens een domein aan te vragen, moet de klant nagaan of er sprake is van een inbreuk op rechten. Met de bestelling van het domein wordt de controle op rechten van derden geacht te zijn uitgevoerd. De klant is verplicht een schending van rechten onmiddellijk aan te geven zodra de klant de rechten verliest. 

Een wijziging van het aangevraagde domein na registratie bij de desbetreffende registrar is uitgesloten. Indien de klant het domein wenst te wijzigen, zal na overleg en bevestiging opnieuw een verwerkingskost aangerekend worden.


5.3. Indien een geboekt NCF tariefplan een e-mail functionaliteit bevat, is het aantal e-mailadressen, de opslaggrootte, de maximale ontvangstgrootte en de wijze van toegang tot de e-mailbox afhankelijk van het geboekte tariefplan. De klant is verantwoordelijk voor alle inhoud die door hem of via zijn toegangscode wordt geproduceerd.


5.4. Als de klant gebruik maakt van NCF-diensten voor het overzetten van een bestaande website naar NCF, begrijpt en accepteert de klant dat sommige inhoud mogelijk niet volledig naar NCF wordt overgezet of kan worden getransformeerd of aangepast tijdens het migratieproces en dat NCF niet verantwoordelijk is voor enige vorm van transformatie of verlies van dergelijke inhoud. De klant begrijpt en accepteert de risico's met betrekking tot de migratie van bestaande websites en stelt NCF niet aansprakelijk voor eventueel veranderde rangschikking van de website, of verkeer, of enige andere gerelateerde impact op zijn klanten of zijn eigen bedrijf of website.

6. Aanpassing van de diensten 


6.1. NCF behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen of aan te passen aan veranderde omstandigheden. Indien de technische, juridische of commerciële randvoorwaarden wijzigen en de dienst van NCF daardoor aanmerkelijk moeilijker wordt, kan NCF de aangeboden dienst wijzigen of staken, of deze slechts tegen een hogere vergoeding blijven aanbieden.


6.2. NCF zal de klant tijdig op de hoogte stellen van dergelijke significante wijziging en ofwel een passende verhoging van de vergoeding vragen, ofwel de wijziging doorvoeren of de dienst stopzetten na een redelijke opzegtermijn.

6.3. De wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij de klant binnen de twee weken na de aankondiging van de wijziging schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen of de overeenkomst opzegt.


7. Gegevensbescherming 


7.1. De klant stemt ermee in dat, in het kader van het met hem gesloten contract, gegevens over zijn persoon worden opgeslagen, gewijzigd en/of gewist en zo nodig aan derden worden doorgegeven.

Door zijn e-mailadres aan NCF te verstrekken, stemt de klant ermee in dat NCF contact kan opnemen via die contactgegevens, voor alle zaken die betrekking hebben op de te leveren diensten. Deze e-mails vormen geen "ongevraagde commerciële e-mailadvertenties," en de klant kan zich niet afmelden voor het ontvangen ervan. Als de klant een vraag of suggestie heeft, kan contact opgenomen worden met NCF via info@nocode-factory.be .


7.2. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst kan de klant bepaalde vertrouwelijke informatie aan NCF verstrekken, en kan NCF bepaalde vertrouwelijke informatie aan de klant verstrekken. Met betrekking tot dergelijke informatie komen beide partijen overeen (i) vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te houden, (ii) alle redelijke maatregelen te nemen om het vertrouwen in deze informatie te beschermen, (iii) geen vertrouwelijke informatie bekend te maken of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, (iv) vertrouwelijke informatie alleen te gebruiken voor de beoogde doeleinden, (v) alle vertrouwelijke informatie en alle kopieën, uittreksels of afgeleide werken die voortvloeien uit vertrouwelijke informatie terug te geven op schriftelijk verzoek of na beëindiging van de overeenkomst.

8. Tarieven en betalingsvoorwaarden 


8.1. Door gebruik te maken van de diensten, gaat de klant akkoord met betaling van alle bijbehorende vergoedingen. Een beschrijving van de momenteel beschikbare tarieven voor de diensten is vermeld op de website van NCF, behoudens anders schriftelijk overeengekomen met de klant. 


8.2. Hierbij wordt verduidelijkt dat alle tarieven en vergoedingen gelden met uitsluiting van alle belastingen, rechten of heffingen die door de belastingautoriteiten worden opgelegd, en dat de klant volledig verantwoordelijk is voor de betaling van daarvan. De klant stemt ermee in te betalen voor dergelijke belastingen, rechten of heffingen die mogelijk van toepassing zijn als gevolg van het gebruik van de diensten en door de klant aan NCF gedane betalingen. Als NCF wettelijk verplicht is indirecte belastingen (zoals BTW of belastingen op diensten) te innen en/of te betalen over de verkoop aan de klant gezien de wetten van het land van de klant, dan is de klant aansprakelijk voor de betaling van dergelijke belastingen. Als NCF niet wettelijk verplicht is dergelijke indirecte belastingen te innen of te betalen bij de verkoop van betaalde diensten aan de klant, moet de klant deze belastingen mogelijk zelf betalen volgens de toepasselijke wetten van zijn land.


8.3. Wanneer de klant zich op de website aanmeldt, kan de klant een betaalmethode kiezen. Als de klant betaalt met een creditcard of PayPal of een andere betaalmethode, moet de klant geldige en actuele informatie verstrekken die nodig is om de betaling te verwerken. De klant stemt ermee in en machtigt NCF om zijn creditcard, zijn PayPal-account of een ander betaalmiddel te belasten voor alle vergoedingen en tarieven die verschuldigd zijn tijdens het gebruik van de diensten.

8.4. Indien enig verschuldigd bedrag niet op de vervaldatum is betaald, behoudt NCF zich het recht voor rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag tegen het tarief van 1% per maand of de wettelijk maximaal toegestane rente, afhankelijk van welk percentage lager is.

8.5. Als gevolg van belangrijke economische veranderingen of technische ontwikkelingen behoudt NCF zich het recht voor ten allen tijde prijzen te wijzigen, door de herziene tarieven op de website te publiceren. Dergelijke wijzigingen zullen geen invloed hebben op de tarieven van momenteel geselecteerde diensten en items (behoudens de normale jaarlijkse aanpassing aan de index van de consumptieprijzen), maar kunnen wel optreden voor andere diensten of items die zijn toegevoegd nadat de nieuwe prijsstelling van kracht is geworden.


8.6. De klant heeft het recht om een huidig tariefplan op elk moment te upgraden of downgraden door een nieuw plan te selecteren. De klant is zich ervan bewust dat een downgrade van een huidig tariefplan kan leiden tot een verlies van functies of capaciteit van zijn account, evenals een mogelijk verlies van data.

8.7. NCF kan derde partijen gebruiken om haar betalingsprocessen af te handelen. De klant accepteert dat wanneer een betalingsproces wordt uitgevoerd door een derde partij, betaling en gerelateerde informatie ook onderhevig is aan de voorwaarden en het privacybeleid van die derde partij. NCF raadt de klant aan de voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke derde partij te lezen voordat hij die diensten gebruikt en persoonlijke gegevens verstuurt.


8.8. De facturatie van de maandelijkse vergoedingen begint op het ogenblik van de online plaatsing van de website (de publicatie), maar niet later dan 2 maanden na de ondertekening van het contract. De éénmalige ontwikkelingskosten (startkost) zijn verschuldigd bij de ondertekening van het contract.

8.9. De facturen zijn onmiddellijk betaalbaar. Indien gevraagd door NCF, geeft de klant NCF een SEPA-basismandaat om alle schulden te innen via domiciliëring. De termijn voor de voorafgaande kennisgeving zal tot één dag worden verkort. De voorafgaande kennisgeving wordt gedaan met de respectieve online factuur per e-mail. Indien de klant een betalingsachterstand heeft, behoudt NCF zich het recht voor om verdere diensten niet uit te voeren totdat het openstaande bedrag is voldaan en de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd of een factuur niet betaald is op vervaldag, kan NCF een forfaitaire vergoeding van 20 EUR aanrekenen als de klant hiervoor verantwoordelijk is. Bezwaren wegens onjuistheid van een factuur moeten door de klant uiterlijk binnen een week na ontvangst van de factuur kenbaar worden gemaakt. Het niet tijdig indienen van bezwaren geldt als goedkeuring.


9. Merkrechten / auteursrechten 


9.1. De klant is verplicht alle wettelijke verantwoordelijkheden op zich te nemen met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht, de bescherming van minderjarigen, de perswetgeving en het "recht op eigen afbeelding". Voor publicaties in opdracht van de klant mogen alleen teksten en afbeeldingen voor publicatie beschikbaar worden gesteld waarvoor een passend gebruiksrecht bestaat en waarvoor de vereiste toestemming van de afgebeelde personen is verkregen.


9.2. De ontwerpen, het uiteindelijke artwork en de digitale gegevens mogen niet worden gewijzigd, noch in het origineel, noch in de reproductie, zonder de uitdrukkelijke toestemming van NCF. Het auteursrecht, handelsmerk en copyright op alle werken gecreëerd door NCF blijven bij NCF. Niets in deze overeenkomst zal worden opgevat of bedoeld voor overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de klant of enige andere derde partij.

9.3. NCF draagt aan de klant de gebruiksrechten over die nodig zijn voor het uitvoeren van de diensten. Tenzij anders overeengekomen, wordt slechts een eenvoudig gebruiksrecht overgedragen. Een overdracht van de gebruiksrechten door de klant aan derden vereist een voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen de klant en NCF. De gebruiksrechten gaan pas op de klant over na volledige betaling van de openstaande vorderingen door de klant en zijn beperkt tot de duur van het contract.

9.4. NCF heeft het recht om als auteur genoemd te worden op de reproducties en in publicaties over het product.


9.5. De klant draagt aan NCF het recht over om het bedrijf van de klant met website en logo en bijbehorende link te gebruiken als referentie voor verkoop- en marketingdoeleinden (bijv. online, in brochures, publicaties).

10. Overdracht van rechten


10.1. NCF kan haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan één of meer derden, zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant.


10.2. De klant is slechts na voorafgaande toestemming van NCF gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet onredelijk ingehouden worden.

11. Aansprakelijkheid 


11.1. De klant verzekert dat hij gerechtigd is de door hem verstrekte gegevens (bijv. teksten, foto's, logo's enz.) te gebruiken en door te geven en dat hij de toepasselijke wettelijke bepalingen naleeft. De klant verzekert tevens dat de door hem verstrekte gegevens vrij zijn van rechten van derden. De klant draagt de volledige aansprakelijkheid voor de inhoud van zijn website en vrijwaart NCF volledig van alle aanspraken van derden met betrekking tot het mededingings-, auteurs-, naam- en merkenrecht alsmede andere aanspraken. De klant is verantwoordelijk voor alle wijzigingen die op zijn initiatief op zijn website worden aangebracht. NCF is niet verplicht de inhoud van de door de klant verstrekte gegevens te controleren. In geval van verlies van gegevens kan NCF niet aansprakelijk worden gesteld, zolang er geen opzettelijke fout of grove nalatigheid door NCF vastgesteld kan worden.

11.2. Wettelijke verplichting tot vermelding van bepaalde gegevens (BTW-nummer, adres,…) ligt bij de klant. De klant dient ervoor te zorgen dat alle verplichte gegevens ten gevolge van bedrijfsvorm, activiteit of andere voorschriften inclusief eventuele wijzigingen schriftelijk aan NCF worden meegedeeld en hij dient steeds de correcte uitvoering te controleren. Eventuele gebruiksvoorwaarden, algemene (verkoop)voorwaarden of andere voorwaarden, verklaringen omtrent gegevensbescherming of andere verklaringen die nodig zijn in het kader van de presentatie of het gebruik van de website van de klant moeten door de klant worden opgesteld en maken geen deel uit van de diensten aangeboden door NCF.


11.3. De klant aanvaardt dat het gebruik van de diensten van NCF en het klantenportaal en al haar elementen en inhoud inclusief, maar niet beperkt tot alle websitecode, platformcode, API's, devices, software van derden, applicaties en inhoud op eigen risico en verantwoordelijkheid is. De klant gaat ermee akkoord dat NCF haar diensten, alle websitecode, platformcode, software van derden en inhoud worden geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder garanties. NCF, haar werknemers, contractanten en opvolgers garanderen niet dat NCF of een van haar diensten, alle websitecode, platformcode, software van derden en inhoud ononderbroken, tijdig, veilig, foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke defecten zal zijn of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. NCF kan geen enkele garantie geven met betrekking tot een specifiek resultaat van het gebruik van de diensten, bijv. verkeer op de ontworpen websites of de compatibiliteit van de diensten of het klantenportaal met enige (derden) applicaties, software, inhoud of technologie.

11.4. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving aanvaarden NCF, haar werknemers, contractanten en opvolgers geen aansprakelijkheid voor enige schade, kosten, verliezen of fouten als gevolg van het gebruik van of toegang tot NCF en haar diensten, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) elke vorm van schade aan eigendom van de klant, (ii) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van NCF’s beveiligde servers (iii) verlies van of schade aan gegevens, (iv) onderbreking of vertraging van transmissie bij gebruik van NCF’s diensten (v) virussen, bugs of andere schadelijke defecten, (vi) door de klant, zijn klanten of bezoekers gepubliceerde inhoud die illegaal kan zijn of die de rechten van een derde schendt en/of (vii) het gebruik van applicaties of diensten van derden door de klant, zijn klanten en gebruikers of NCF namens de klant.


11.5. NCF is niet verantwoordelijk voor het gedrag van enige gebruiker op het klantenportaal of de websites van de klant en aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.

11.6. De klant zal NCF, en haar medewerkers en gelieerde bedrijven, vrijwaren van en verdedigen tegen claims, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schade en kosten, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van het klantenportaal en de diensten, door de klant geleverde inhoud, of zijn eventuele schending van deze Algemene Voorwaarden.

11.7. Voor zover wettelijk toegestaan zijn NCF, haar medewerkers, gelieerde ondernemingen, opvolgers, contractanten niet aansprakelijk voor enige schade, of winst- of inkomstenderving, direct of indirect geleden, voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van het platform, applicaties van derden of inhoud van applicaties van derden.

11.8. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat deze beperkingen van toepassing zijn, zelfs als de schade is veroorzaakt door producten of diensten die worden geleverd door derden, of een derde nu door NCF of door een andere website is gepromoot.

11.9. NCF, haar werknemers, agenten en verantwoordelijken aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en de klant stemt er hierbij mee in NCF te ontheffen van enige aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit de informatie die via het klantenplatform of websites van de klant wordt verstrekt, of eventuele fouten in informatie op het klantenplatform. NCF is niet aansprakelijk voor verlies veroorzaakt door handelingen van de klant, gebaseerd op zijn vertrouwen op de informatie aan de klant verstrekt, noch veroorzaakt door de vertraging, storing van de werking of de beschikbaarheid van het klantenplatform, de diensten of de websites van de klant.

11.10. In geen enkel geval, zelfs niet bij aantoonbare fout door NCF, kan enige schadevergoeding hoger zijn dan de dekking voorzien door de verzekering voor beroepsaansprakelijkheid, afgesloten door NCF.

12. looptijd en beëindiging 


12.1. De overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd en is opzegbaar door beide partijen met een opzeg van 3 maanden.


12.2. NCF is gerechtigd haar dienstverlening aan de klant stop te zetten en het account van de klant bij de betreffende website af te sluiten, indien de facturen niet binnen de gestelde termijn worden betaald of indien er sprake is van een duidelijke schending van de overeenkomst door de klant. Bovendien heeft NCF het recht om de bijbehorende domein(en) door de registry te laten verwijderen.


13. Beleid Aanvaardbaar Gebruik


13.1. De klant gaat ermee akkoord dat hij geen misbruik zal maken van het klantenportaal of van de websites waarop de diensten van NCF betrekking hebben. Misbruik is elke handeling van de klant met betrekking tot het klantenportaal of de diensten van NCF die in strijd is met de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid, en toepasselijke wet- en regelgeving. NCF kan bij inbreuken naar eigen goeddunken de toegang tot het klantenportaal beëindigen of op elk moment diensten weigeren. Tijdens het gebruik van het klantenportaal of websites van de klant zal de klant zich niet gedragen in strijd met de Algemene Voorwaarden, beleidsregels, toepasselijke wetten en voorschriften, en zal de klant met name niet, zonder beperking, een van de volgende dingen doen:

(i) ongeoorloofde commerciële communicatie (zoals spam) verzenden of posten;

(ii) virussen of andere kwaadaardige code uploaden;

(iii) andere gebruikers pesten, intimideren of treiteren;

(iv) content publiceren, plaatsen of verzenden die een inbreuk op wetgeving of regeling uitmaakt;

(v) enige actie ondernemen die een onevenredig grote gebruiksbelasting van het klantenportaal of websites van de klant creëert;

(vi) enige informatie of inhoud communiceren die de klant niet gerechtigd is beschikbaar te stellen of anderszins inbreuk maakt op de rechten van iemand anders of deze schendt;

(vii) vragen om inloggegevens of toegang tot een account die aan iemand anders toebehoort;

(viii) proberen zich voor te doen als een andere persoon of entiteit;

(ix) betrokken zijn bij het verkopen of anderszins overdragen van de klantenaccount zonder voorafgaande toestemming van NCF.


13.2. Als de klantenaccount, of een deel daarvan, om welke reden dan ook door No-Code Factory wordt beperkt of beëindigd, stemt de klant ermee in zich aan een dergelijke beslissing te houden en geen ander account aan te maken met de bedoeling deze beperkingen te omzeilen.

14. Diensten van derden


14.1. De diensten kunnen beschikbaar worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt door gebruik te maken van diensten van derden, die NCF niet beheert. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat ongeacht de manier waarop dergelijke diensten van derden aan de klant worden aangeboden (gebundeld met bepaalde NCF-diensten, afzonderlijk aangeboden door NCF of anderszins aangeboden), NCF slechts als bemiddelingsplatform tussen de klant en dergelijke diensten van derden fungeert, en dergelijke diensten van derden op geen enkele wijze onderschrijft, of daarvoor op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn. NCF zal geen partij zijn bij, of op enigerlei wijze verantwoordelijk zijn voor het bewaken van, enige interactie of transactie tussen de klant en enige dienst van derden.


14.2. Sommige van de diensten kunnen afhankelijk zijn van de derde dienstverlener of kunnen volledig door de derde dienstverlener worden geleverd. De klant begrijpt en stemt ermee in dat NCF geen verantwoordelijkheid draagt over de beschikbaarheid van dergelijke diensten en dat in het geval van dergelijke diensten NCF slechts als tussenpersoon optreedt.

14.3. Als de klant gebruik maakt van een van deze derden, doet hij dit op eigen risico en verantwoordelijkheid. NCF raadt de klant aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke derde die hij van plan is te gebruiken, aangezien het gebruik kan worden beheerst door het beleid, de voorwaarden en bepalingen van die derde.


14.4. De website van NCF of het klantenportaal kan links of verwijzingen naar websites van derden weergeven. De klant is zich ervan bewust dat het bezoeken van deze links op zijn eigen risico is en dat de klant de voorwaarden en het privacybeleid van deze derden dient te lezen. NCF is in geen geval aansprakelijk voor de toegankelijkheid, de inhoud of de service met betrekking tot deze websites of het gebruik van dergelijke websites.


15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


De contractuele relatie tussen NCF en de klant alsmede de voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De bevoegde rechtbank is deze van Leuven.


16. Overige voorzieningen 


16.1. Er zijn geen mondelinge nevenafspraken bij deze overeenkomst.

16.2. Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, tast dit niet de geldigheid van de rest van de overeenkomst aan. In dat geval verbinden de partijen zich ertoe de onwerkzame bepaling te vervangen door een bepaling die het economische doel zo dicht mogelijk benadert.


Overeenkomst gegevensverwerking (DPA)

Het is in het belang van de klant en noodzakelijk om de GDPR-wetgeving te repsecteren dat er tussen de klant en No-Code Factory een overeenkomst gegevensverwerking wordt opgemaakt. De tekst van deze overeenkomst vind je hierna.